تصویر مرتبط

کلنل پسیان (۱۲۷۰ تبریز – ۱۳۰۰ خورشیدی قوچان) از نظامیان اواخر دورهٔ قاجاریه و اولین ایرانی بود که دوره آموزش خلبانی دید.

نتیجه تصویری برای آرامگاه کلنل محمد تقی خان پسیان
او در کنار قبر نادرشاه افشار در به خاک سپرده شده است که طراحی سنگ مزار وی را برعهده گرفت.

ثبت نظر